Chování v Dojo

Efektivita přípravy závisí na atmosféře, jaká v Doju panuje. Musí být přátelská, radostná a pracovní při naprostém soustředění všech přítomných. Je třeba, aby každý chápal, že i on je povinen k této atmosféře přispět. Týká se to nejen závodníků, ale i trenérů. Závodníci ukázněně plní pokyny, trenéra, nerozptylují se ničím, co s tréninkem nesouvisí, nepřestávají cvičit bez pokynu trenéra. nepostávají na okraji tatami. neopouštějí Dojo bez svolení trenéra apod. Je třeba, aby závodníci plnili cíle při každém cvičení, bojovali v duchu pravidel, byli skromní a ochotni pomoci méně vyspělým závodníkům. Při zranění se závodník domluví s trenérem, zda zcela vynechá trénink, nebo pouze omezí některá cvičení. Musí být samozřejmostí, že se závodník omluví za pozdní příchod na trénink, nebo za nesplnění jiné povinnosti.
 Do Doja je zakázáno vstupovat v obuvi, kterou používají judisté venku. Rovněž je zde zakázáno kouřit, jíst, pít a jiným způsobem narušovat platný řád. V některých oddílech mají v Doju zveřejněn „Řád chování v Doju“ kde jsou pravidla zcela jasně formulována, což jistě přispívá k pozitivnímu ovlivňování chování judistů.

1.NEMĚJ VE SVÉ MYSLI NEPRAVOST
Nepoctivost a klam nepřinesou vnitřní klid pro cvičení JUDO.

2.NESTRÁCEJ SEBEDŮVĚRU
Uč se jednat celým svým srdcem,bez váhání.Prokazuj úctu cvičení JUDO a měj ji stále na mysli.

3.DRŽ ROVNOVÁHU
Těžiště následuje pohyby těla.Těžiště je nejdůležitějším prvkem stability.Jestliže ho stratíme,tělo je přirozeně nstabilní.Tudíž udržuj svou mysl tak,aby tvé tělo bylo stále stabilní.

4.POUŽÍVEJ SVOU SÍLU ÚČINNĚ
Minimalizuj použití síly při rychlích pohybech těla. Uvědom si že to, co je nazýváno klidem a pohybem,není nic jiného než nekonečně se opakující proces.

5.NEPŘERUŠUJ TRÉNINK

Zvládnutí JUDO nemůže být dosaženo v krátkém čase.Jelikož dovednost na používání ducha a těla je stálý trénink nezbytný.

6.BUĎ POKORNÝ

Budeš- li zaměřený na sebe, postavíš si okolo sebe zeď a ztratíš svou svobodu.
Budeš-li pokorným v přípravě na okamžik,budeš určitě lépe schopen ho posoudit a porozumět mu.V zápase budeš schopen určit slabé místo soupeře a snadno ho také dostat pod kontrolu.

http://dojo.dtsagile.com/images/dojo.jpg
Dojo