Dai-Ikky

Techniky Dai-Ikky

-De ashi harai

-Hiza Guruma
-Sasae tsurikomi ashi
-Uki goshi
-O soto gari
-O goshi
-O uchi gari
-Seoi nage