Dai-Nikyo

Techniky Dai-Nikyo

Ko soto gari
Ko uchi gari
Koshi guruma
Okuri ashi harai
Tai otoshi
Harai goshi
Uchi mata