Vše o zkouškách

1.1 Stupně technické vyspělosti KYU

Stupně technické vyspělosti KYU jsou rozděleny do následujících stupňů a označení od nejnižšího po nejvyšší a jsou podmíněny touto základní čekací lhůtou:

6.KYU (ROKU KYO) .......... Bílý pás
5.KYU (GO KYO) .......... Žlutý pás (8 měsíců)
4.KYU (ŠI KYO) .......... Oranžový pás (8 měsíců)
3.KYU (SAN KYO) .......... Zelený pás (8 měsíců)
2.KYU (NI KYO) .......... Modrý pás (12 měsíců)
1.KYU (IK KYO) .......... Hnědý pás (12 měsíců)

1.2 Stupně technické vyspělosti DAN

Stupně technické vyspělosti DAN jsou rozděleny do následujících stupňů a označení od nejnižšího po nejvyšší a jejich získání je podmíněno, kromě základní čekací doby, i nejnižší věkovou hranicí:

1.DAN (ŠO DAN) - černý pás .......... 1 rok .......... 1.KYU .......... 16 let
2.DAN (NI DAN) - černý pás .......... 1 rok .......... 1.DAN .......... 17 let
3.DAN (SAN DAN) - černý pás .......... 2 roky .......... 2.DAN .......... 19 let
4.DAN (JO DAN) - černý pás .......... 3 roky .......... 3.DAN .......... 22 let
5.DAN (GO DAN) - černý pás .......... 3 roky .......... 4.DAN .......... 25 let
6.DAN (ROKU DAN) - černý nebo červenobílý pás .......... 3 roky .......... 5.DAN .......... 28 let
7.DAN (ŠIČI DAN) - černý nebo červenobílý pás .......... 3 roky .......... 6.DAN .......... 31 let
8.DAN (HAČI DAN) - černý nebo červenobílý pás .......... podmínky dle EJU a IJF
9.DAN (KU DAN) - černý nebo červenobílý pás .......... podmínky dle EJU a IJF
10.DAN (JU DAN) - černý nebo červenobílý pás .......... podmínky dle IJF

Pro kategorii žen platí pro získání stupňů technické vyspělosti stejné podmínky jako pro kategorii mužů.

1.4 Povolování zkoušek, termíny a jejich evidence

a)

Zkoušky na technické stupně KYU se provádějí bez předchozí písemné žádosti, a to na základě domluvy kandidáta a jeho trenéra se zkušebním komisařem, který má oprávnění zkoušet na příslušný stupeň a v termínu stanoveném kolegiem DANů (KD) nebo zkušebním řádem. Po úspěšném vykonání zkoušky potvrdí zkušební komisař kandidátovi absolvování zkoušky do jeho průkazu juda. Zkušební komisař si vede evidenci o prováděných zkouškách do předepsaného tiskopisu a po uplynutí kalendářního roku pošle tento tiskopis na technicko-metodickou komisi (TMK) příslušného územního orgánu. Tento orgán pak potvrdí kandidátovi platnost zkoušky v jeho průkaze juda.

b)

Zkoušky na 1.DAN povoluje technicko-metodická komise (TMK) příslušného územního orgánu na základě písemné žádosti na předepsaném tiskopisu. Dle počtu zájemců organizuje maximálně čtyřikrát ročně společné zkoušky před jmenovanou minimálně dvoučlennou zkušební komisí ve vhodných tréninkových prostorách příslušných oblastí. Na základě vykonané zkoušky potvrdí pak územní orgán platnost vykonané zkoušky do průkazu juda a vede evidenci 1.DANU.

c)

Zkoušky na 2.DAN a vyšší povoluje kolegium DANů Českého svazu juda. Na základě písemných požadavků žadatelů organizuje kolegium DANů (KD) maximálně ve 4 termínech zkoušky na předem určených místech republiky. Kolegium DANů (KD) určí nejméně tříčlennou komisi. Zkoušky proběhnou ve dvou dnech. První den je konzultační a druhý den jsou veřejné zkoušky. Po úspěšném absolvování zkoušky potvrdí žadateli předseda komise vykonání zkoušky do průkazu juda, přičemž evidenci těchto udělaných DANů vede kolegium DANů (KD) ČSJu.

1.5 Hospodářské podmínky pro zkoušky KYU a DAN

Poplatky za zkoušky KYU A DAN určují Ekonomické směrnice Českého svazu juda, písmeno D), odstavec II.

1.6 Zkušební komisaři

Zkušební komisař pro judo je kvalifikovaný odborník v judu, který je řádně registrován podle udělené třídy u příslušného územního orgánu. Při vykonávání zkoušek hodnotí, posuzuje a uděluje stupeň technické vyspělosti v rámci své kompetence žadatelům a kandidátům, kteří zkoušky vykonávají v souladu s ustanovením tohoto zkušebního řádu (ZŘ). Jen řádně jmenovaný a registrovaný zkušební komisař je oprávněn zkoušet jednotlivé stupně technické vyspělosti podle třídy kvalifikace, která je mu udělena.

Povinností každého zkušebního komisaře je zúčastňovat se pravidelných doškolení zkušebních komisařů organizovaných kolegiem DANů (KD) ČSJu. Příslušnou kvalifikaci a evidenční číslo má každý zkušební komisař potvrzené technicko-metodickou komisí (TMK) příslušného územního orgánu nebo kolegiem DANů (KD) ČSJu.

1.7 Zkušební komise

Zkoušky na stupně KYU vykonává jeden zkušební komisař odpovídající třídy. Při zkouškách na stupeň technické vyspělosti 1.DAN musí být přítomni alespoň dva zkušební komisaři, přičemž předseda zkušební komise musí být držitelem nejméně o jeden stupeň vyšší technické vyspělosti než zkoušený. Při zkouškách na stupně technické vyspělosti 2.DAN a vyšší musí být zkušební komise složena ze tří zkušebních komisařů, přičemž předseda zkušební komise musí být držitelem nejméně o jeden stupeň vyšší technické vyspělosti než zkoušený.

1.8 Rozdělení zkušebních komisařů do tříd

Zkušební komisaři jsou podle znalostí a schopností rozděleni do tří základních tříd právem řídit, vykonávat a potvrzovat zkoušky na jednotlivé technické stupně vyspělosti takto:

a)

Zkušební komisař III.třídy:

  - držitel stupně technické vyspělosti alespoň 1.DAN
- trenér III.třídy
-

rozsah zkoušek: 5. až 3.KYU (eviduje příslušný oblastní orgán)

b) Zkušební komisař II.třídy:
  - držitel stupně technické vyspělosti alespoň 2.DAN
- trenér II.třídy
-

rozsah zkoušek: 5. až 1.KYU (eviduje kolegium DANů (KD) ČSJu)

c) Zkušební komisař I.třídy:
  - držitel stupně technické vyspělosti alespoň 3.DAN
- trenér I.třídy
-

rozsah zkoušek:

3.DAN ..... 5.KYU až 2.DAN
4.DAN ..... 5.KYU až 3.DAN
5.DAN ..... 5.KYU až 4.DAN
6.DAN ..... 5.KYU až 5.DAN
7.DAN ..... 5.KYU až 6.DAN
8.DAN ..... 5.KYU až 7.DAN

1.9 Jmenování zkušebních komisařů

Zkušební komisaři jednotlivých tříd jsou jmenováni příslušným územním orgánem nebo kolegiem DANů (KD), na základě vykonané zkoušky trenéra příslušné odpovídající třídy a úspěšného vykonání zkoušky na předepsaný mistrovský stupeň technické vyspělosti DAN. Není možné jmenovat zkušebním komisařem toho, kdo nesplnil podmínku řádně vykonané praktické zkoušky na předepsaný mistrovský stupeň technické vyspělosti DAN.

Zkušebního komisaře III.třídy jmenuje na základě písemné žádosti a za podmínky splnění podmínek z bodu 1.8 tohoto zkušebního řádu (ZŘ) příslušný oblastní orgán svazu juda a vede jejich evidenci.

Zkušební komisaře II. a I.třídy jmenuje na základě písemné žádosti žadatele a za podmínky splnění podmínek bodu 1.8 tohoto zkušebního řádu (ZŘ) kolegium DANů (KD) Českého svazu juda.

Každý zkušební komisař Českého svazu juda může tuto svoji činnost vykonávat pouze s platným průkazem juda a platnou licenční známkou pro příslušný rok.

1.10 Povinnosti zkušebních komisařů

Zkušební komisaři mají tyto povinnosti:
a)

Dostavit se včas k řádnému vykonání zkoušky, na kterou byl předem a s dostatečným časovým předstihem delegován příslušným svazovým orgánem.

b)

Provést zkoušku v souladu s ustanovením tohoto zkušebního řádu (ZŘ).

c)

Před vykonáním zkoušky zkontrolovat žadateli všechny náležitosti v průkaze judo a na přihlášce ke zkoušce.

d)

Po úspěšném zvládnutí zkoušky potvrdit žadateli vykonání zkoušky do jeho průkazu judo svým zápisem obsahujícím evidenční číslo a podpis zkušebního komisaře.

e)

Zaslat vyplněný zkušební protokol na příslušnou technicko-metodickou komisi nebo kolegium DANů (KD) svazu.

f)

V případě, že se nemůže z vážných důvodů zúčastnit zkoušky, řádně se omluvit.

1.11 Práva zkušebních komisařů

Zkušební komisař má právo:
a)

Na včasné uvědomění a na včasnou delegaci na zkoušky, o sdělení místa konání zkoušky, datu, hodině a o pořadateli.

b)

Omluvit se ze zkoušek, pokud kolegium DANů (KD), které zkušebního komisaře deleguje, nesplní všechny požadované podmínky k přípravě konání zkoušky a nedeleguje ho včas (minimálně dva týdny předem).

c)

Nepřipustit kandidáta ke zkoušce v případě zjištění nesrovnalostí v požadovaných dokladech.

d)

Na úhradu výdajů spojených s vykonáním zkoušek podle platných hospodářských směrnic svazu juda. Výdaje platí pořadatel zkoušek z vybraných poplatků uchazečů.

e)

Vyžadovat od kolegia DANů (KD) svazu pomoc a rady při řešení sporných případů.

f)

Posuzovat s konečnou platností způsobilost kandidáta při zkouškách na jednotlivé technické stupně.

g)

Na přeřazení do vyšší třídy zkušebního komisaře, pokud splní všechny podmínky a ustanovení uvedené v tomto zkušebním řádu (ZŘ).

h)

Na zařazení do příslušného seznamu zkušebních komisařů a jeho zveřejnění.

1.12 Činnost technicko-metodické komise (TMK) a kolegia DANů při vykonávání zkoušek

Technicko-metodická komise (TMK) příslušných svazových územních orgánů připraví na základě písemných přihlášek zájemců o zkoušky na 1.DAN termíny a místa zkoušek, určí zkušební komisi a zorganizuje průběh zkoušek. Dále zodpovídají za evidenci vykonaných zkoušek, uložení protokolů o zkouškách a zpracují seznamy držitelů 1.DANu.

Kolegium DANů (KD) ČSJu připraví na základě přihlášek zájemců o zkoušky na 2.DAN a vyšší termíny a místa zkoušek, určí zkušební komisi a zorganizuje průběh zkoušek. Kolegium DANů (KD) zodpovídá za evidenci o vykonaných zkouškách,uložení protokolů o zkouškách a zpracování seznamu držitelů stupňů DAN.

1.13 Přihláška ke zkoušce

a)

Podle článku 1.4 a) tohoto zkušebního řádu (ZŘ) se písemná žádost na stupně technické vyspělosti 5. až 1.KYU nevyžaduje.

b)

Na stupně DAN je nutno vyplnit přihlášku ke zkoušce na předepsaném tiskopise.

c)

Každá žádost musí obsahovat následující údaje:

-

stupeň technické vyspělosti, na který chce být žadatel zkoušen

- datum poslední zkoušky
- jméno a příjmení žadatele
-

datum a místo narození, rodné číslo, bydliště a zaměstnání

- oddíl nebo klub žadatele
-

činnost případně funkce v oddíle/klubu nebo svazových orgánech

-

krátké a výstižné zdůvodnění žádosti - potvrdí předseda oddílu nebo klubu, případně další pověřený funkcionář

Žádost o povolení zkoušky a doklad o zaplacení poplatku za zkoušku na mistrovský stupeň DAN zašle žadatel v případě 1.DANu na příslušný územní svazový orgán a v případě 2.DANu a výše na kolegium DANů (KD) Českého svazu juda.

1.14 Průkaz judo

Každý český judista, který se hlásí ke zkoušce na jakýkoliv stupeň technické vyspělost KYU a DAN, musí vlastnit platný průkaz juda vydaný Českým svazem juda, včetně vylepené licenční známky na dané roční období.

1.15 Vyhodnocení výkonu při zkouškách

Techniky, jejich kombinace a kontrachvaty, které kandidáti provádí při zkouškách podle požadavku zkušebního komisaře i teoretické znalosti kandidáta jsou hodnoceny známkovacím systémem 1 až 5 za každou provedenou techniku. Přitom nejslabší výkon je hodnocen známkou 5 a nejlepší známkou 1.

Po úspěšném složení zkoušky je podmínkou, aby kandidát neobdržel ani jednu známku 5. V případě, že kandidát obdrží alespoň jednu známku 5, musí zkoušku opakovat.

1.16 Povinnosti nošení pásu příslušné barvy

Každý judista, kterému byl příslušným územním orgánem udělen určitý stupeň technické vyspělosti KYU a DAN, je povinen od data udělení (potvrzení vykonané zkoušky svazovým orgánem) nosit ke kimonu pás odpovídající barvou tomu stupni technické vyspělosti, který mu byl udělen. Barva pásu musí být zřetelná a u stupňů KYU pastelová.

1.17 Zkoušky v zahraničí nebo před zahraniční komisí

Na základě zvláštní žádosti může člen Českého svazu juda vykonat zkoušku na technický stupeň v zahraničí, pokud je uvedený zahraniční svaz členem Evropské unie judo (EJU) nebo Světové federace judo (IJF).

1.18 Zkoušky zahraničních judistů v České republice

V případě, že chce zahraniční judista vykonat zkoušku na některý stupeň technické vyspělosti v ČR, musí předložit spolu s ostatními nutnými (viz výše) souhlas svého svazu juda. Dále musí písemně požádat kolegium DANů (KD) ČSJu o povolení zkoušky, splnit další předepsané požadavky uvedené v tomto zkušebním řádu.